Stáhněte si Andreje

Menu

 

 

Obchodní podmínky pro užití služeb pokladního systému Andrej   

 (dále též „ OP “)

obchodní společnosti Andrew Czech POS, s.r.o. IČO: 02896052, 

se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, 

Spisová značka: C 223503 vedená u Městského soudu v Praze (dále též   „Poskytovatel“).

Platné a účinné od 1.1.2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Níže uvedené Obchodní podmínky (dále jen “OP”) se ve smyslu § 1751 Občanské zákoníku stávají nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi společností a zákazníkem (dále jen “smlouva”) a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo při používání produktů Společnosti. Svým návrhem na uzavření smlouvy, resp. přijetím nabídky společnosti na uzavření Smlouvy, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto OP.

1.2. Nadpisy uvedené v těchto OP slouží pouze k usnadnění orientace. Názvy používané v těchto OP se shodují s názvy totožnými ve Smlouvě. 

2. Uzavření a účinnost Smlouvy

2.1. Smluvní strany sjednaly, že Smlouva je uzavřena v okamžiku provedení závazné objednávky Softwarového produktu (dále jen “Objednávka”) a potvrzením této Objednávky ze strany Společnosti písemně (tedy v listinné podobě nebo prostřednictvím e-mailu). Do Objednávky je Zákazník povinen uvést správné a úplné údaje o svě osobě, které jsou označené jako “Povinné”. Bez vyplnění těchto údajů není možné Objednávku dokončit.

Odesláním Objednávky Zákazník souhlasí s těmito OP, které jsou součástí smlouvy.

2.2. Zákazník je povinen se před zahájením užívání Pokladního systému Společnosti Andrew Czech POS, s.r.o. seznámit s těmito OP a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Není-li prokázán opak, má se za to, že souhlas s těmito OP Zákazník učiní: a) vyplněním a odesláním Objednávky; b) úhradou ceny služeb Společnosti; c) faktickým užitím služeb Společnosti ze strany Zákazníka; d) přihlášením Zákazníka do Webové administrace Pokladního systému; e) jiným způsobem, z něhož je patrný souhlas Zákazníka s těmito OP.

2.3. Zákazník udělením souhlasu s těmito OP potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu dle tohoto článku.

2.4. V rozsahu případných individuálních úprav Smlouvy požadovaných Zákazníkem je Smlouva uzavřena okamžikem výslovné akceptace úprav Společností (písemně nebo prostřednictvím e-mailu), která rovněž obsahuje cenu a specifikaci individuálních úprav Smlouvy.

2.5. Smlouva je účinná dnem uzavření Smlouvy.

2.6. Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem Smlouvy a OP mají přednost ustanovení Smlouvy. Tyto OP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné ve Webové administraci Pokladního systému a na webových stránkách Společnosti. Společnost může dle své vlastní volby a/nebo je-li o to Zákazníkem požádán, zaslat Zákazníkovi elektronické znění (ve formátu .PDF) aktuálně platných obchodních podmínek na e-mailovou adresu Zákazníka, zejména při potvrzení Objednávky dle čl. 2.1.

3. Předmět smlouvy a obsah služeb Pokladního systému

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti poskytnout Zákazníkovi za sjednanou úplatu právo užít po sjednanou dobu Pokladní systém Společnosti Andrew Czech POS, s.r.o., dodat a převést za předpokladu úhrady vlastnické právo k objednanému hardware a vybavení, jakož i pomoc se zaškolením a instalací Pokladního systému. Předmětem Smlouvy je dále závazek Uživatele užívat Pokladní systém vč. hardware a vybavení v souladu s těmito OP, jakož i uhradit Poskytovateli sjednanou úplatu.

3.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena způsoby uvedenými v čl. VIII. těchto OP

3.3. Obsah služeb Pokladního systému se liší podle zvolené Verze, detailní obsah služeb dle Verze je v článcích XI a XII.

3.4. Konkrétní specifikace obsahu služeb je uvedena v Objednávce.

3.5. Jakékoli poskytnutí či aktivace služeb dle čl. 3.3. ze strany Společnosti podléhá předchozí úhradě Ceny vybavení ve smyslu čl. IV. těchto OP.

4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1. Zákazník je oprávněn Zboží využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž je určeno.

4.2. Zákazník obdrží spolu se Produktem návod na užívání (instalaci) konkrétního Produktu. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Produktu za předem sjednanou cenu dle zvolené varianty Produktu, či podle aktuálně platného ceníku Společnosti zveřejněného na webových stránkách Společnosti.

4.3. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti: 

 1. jakoukoliv změnu svých údajů (týkající se názvu společnosti, sídle, místu podnikání, či jakýchkoliv jiných údajů poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoliv její změnou anebo při provádění jakékoliv Služby poskytované Společností; 
 2. změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku; 
 3. jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Produktů Společností, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

4.4. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních či jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5. Komunikace se Zákazníkem

5.1. Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 9:00 do 18:00 hod.

5.2. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.

5.3. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Smlouvy, OP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat na jeho zákaznický účet dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

5.4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Společnosti, která je pro tento účel uvedena na webových stránkách Společnosti.

5.5. Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud jsou zpráva či oznámení doručovány na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, platí, že bylo doručeno v okamžiku jeho vložení na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

5.6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

———————-

6. Práva a povinnosti Společnosti  

6.1. Vzhledem k povaze Softwarového produktu si Společnost vyhrazuje právo na: 

 1. změny Softwarového produktu za účelem jeho zkvalitnění, 
 2. změny technických parametrů Softwarového produktu, pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost. 

 

6.2. Společnost je oprávněna přerušit nebo omezit provoz Softwarového produktu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy Softwarového produktu nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity Softwarového produktu, ochrany dat nebo při zjištění jeho ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.

6.3. Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit provoz Softwarového produktu i bez předchozího upozornění Zákazníka také v případě, že: a) Zákazník neuhradí řádně a včas cenu za Softwarový produkt; b) Zákazník užívá Softwarový produkt způsobem, který může negativně ovlivnit fungování Softwarového produktu, jeho integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním Zákazníkům; c) existuje důvodné podezření, že Zákazník zneužívá poskytnutý Softwarový produkt.

6.4. Jakmile důvod omezení nebo přerušení provozu Softwarového produktu dle čl. 5.2 těchto OP a/nebo čl. 5.3 těchto OP odpadl, Společnost fungování Softwarového produktu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení fungování Softwarového produktu z důvodů dle čl. 5.2 těchto VOP a/nebo čl. 5.3 těchto OP hradí Zákazník cenu za Softwarový produkt v plném rozsahu. Společnost může v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 5.3 těchto OP požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opětovným zprovozněním Softwarového produktu.

6.5. Společnost je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit informace o využívání a činnosti Softwarového produktu.

 

7. Databáze údajů  

7.1. Zákazník uzavřením Smlouvy uděluje Společnosti souhlas se shromažďováním, zpracováním a užitím osobních a/nebo identifikačních a/nebo provozních údajů, které Společnosti sdělil v objednávce, při uzavření Licenční smlouvy nebo které jsou Společností shromážděny v souvislosti s využíváním Softwarového produktu Společnosti Zákazníkem k účelům uvedeným v těchto OP. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, případně rodné číslo/identifikátor, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod.. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje shromážděné či zpracovávané Společností při využívání Softwarového produktu Zákazníkem.

7.2. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely: a) účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas, b) jakékoliv použití přímo související se zajištěním řádné funkčnosti Softwarového produktu, c) ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti; d) plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony; e) pro vnitřní potřebu Společnosti, např. za účelem vytváření analýz, statistik, strategického plánování nebo inovace Produktů; f) pro zasílání informací o nových Produktech Společnosti nebo informací, které souvisejí se stávajícími Produkty; g) za účelem nabízení Produktů Společnosti a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Společnosti a jiných subjektů.

7.3. Zákazník souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna zpracovávat osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka, a tyto třídit do jednotlivých kategorií za účelem nabízení Produktů Společnosti a produktů a služeb jiných subjektů nebo pro další obchodní a marketingové účely Společnosti a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Zákazníkem poskytnuty v objednávce, při uzavření Licenční smlouvy, v souvislosti s využíváním či při samotném využívání Produktů Společnosti.

7.4. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou osobní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy a dále za podmínek stanovených ZOOÚ maximálně po dobu 5 let po ukončení Licenční smlouvy. Jestliže není zvláštním zákonem stanovena delší doba, jsou identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy.

7.5. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, Zástupci nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu (takovýto subjekt Společnost uvede na svých webových stránkách), a to v České republice, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem. Společnost je oprávněna z osobních, identifikačních a provozních údajů Zákazníka vytvářet databázi.

7.6. Zákazník prohlašuje, že: 

 1. byl řádně informován o  shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů v rozsahu a pro účely, které jsou stanoveny v těchto OP; 
 2. byl informován o skutečnosti, že osobní, identifikační a provozní údaje mohou být poskytnuty osobám uvedeným v těchto OP, státním orgánům, pokud tato povinnost vyplývá z příslušných právních předpisů nebo třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto subjektů; 
 3. byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytl a poskytuje Společnosti dobrovolně a že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti. 
 4. jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Společnosti tímto Zákazníka informuje i o dalších právech vyplývajících ze ZOOÚ, např. z ustanovení § 21 tohoto zákona.

 

7.7. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti.

8. Zákazníkem uložená data  

8.1. Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím sítě internet do vyhrazeného prostoru (cloudu).

8.2. Z tohoto důvodu Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.

8.3. V případě, že Zákazník má cloudovou službu aktivovanou, jsou veškeré shromážděné informace Společností uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Společnost dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice.

8.4. Při využití cloudových služeb (např. synchronizace pokladen, záloha dat, práce s moduly cloud) jsou používány “cookies”. Termínem “cookie” se rozumí data, která jsou aktivní pouze během jedné pracovní relace uživatele a která jsou zasílána z webových stránek na počítač uživatele za účelem rychlejší identifikace. Zákazník může kdykoliv, změnou nastavení prohlížeče, zakázat přijímání cookies. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Softwarového produktu.

9. Záruční doba a odpovědnost za vady

9.1. Společnost poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu, přičemž Společnost odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licenční smlouvy, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem.

9.2. Strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, nemůže Zákazník požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Společnost je připravena: 

 1. takovou vadu odstranit; 
 2. bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwarového produktu a v přiměřeném čase vadu odstraní.

 

9.3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zaručuje řádnou funkčnost Softwarového produktu pouze na Zboží dodaném Společností, provozovaném v operačním systému iOS. Operační systém iOS je součástí Zboží dodaného Společností.   

9.4. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Softwarový produkt řádně registrován, aktualizován, licence k Softwarovému produktu vypršela, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti.

9.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwarového produktu.

9.6. Společnost nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat: 

 1. případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací, 
 2. absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci, 
 3. skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Společnosti známy v okamžiku jeho vývoje, 
 4. případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými na internetových stránkách Společnosti, 
 5. skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován, 
 6. případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti, 
 7. případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod, 
 8. případy, kdy provádí Zákazník zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem.

9.7. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně.

10. Reklamace

  

10.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

10.2. Reklamaci Softwarového produktu je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.

10.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka, 
 2. specifikace Softwarového produktu a popis reklamované vady, 
 3. doklad o zakoupení Softwarového produktu.

10.4. Pokud je pro některý ze Softwarových produktů specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných oprávněných záručních středisek.

10.5. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito OP a Občanským zákoníkem.

10.6. Reklamované vady funkcionality Softwarového produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Zákazník informován na zákaznický účet Zákazníka dostupný na webovém rozhraní Společnosti, e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Zákazníkovi bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.

10.7. Jestliže nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena Společností, nebo v případě neoprávněné reklamace Softwarového produktu, bude Zákazníkovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto úkonů.

11. Náhrada škody

11.1. Společnost nenese odpovědnost za škodu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících z Licenční smlouvy nebo těchto OP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku škody.

11.2. Společnost nenese odpovědnost za škodu, která vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu Softwarového produktu z důvodů uvedených v čl. 6.2 těchto OP a v čl. 6.3 těchto OP.

11.3. Společnost nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi Smluvními stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

11.4. Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Zákazníkem správně zálohována.

11.5. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty Zákazníka.

11.6. Společnost neodpovídá za škodu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

11.7. Celková případná odpovědnost Společnosti za škodu je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH, kterou Zákazník společnosti uhradil za licenci k Softwarovému produktu, a to maximálně za posledních dvanáct měsíců užívání Softwarového produktu před uplatněním daného nároku vůči Společnosti ze strany Zákazníka. 

 

11.8. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Softwarového produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

11.9. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena

proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Licenční smlouva nebo tyto OP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

11.10. Společnost nenese odpovědnost za řádné doručení e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka a neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od Společnosti vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný Společností Zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty Zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu. 

 

11.11. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku výpadku systému elektronické evidence tržeb nebo jakékoliv jiné, ať už částečné či úplné nefunkčnosti systému elektronické evidence tržeb ze strany Ministerstva financí České republiky.

11.12. Společnost nenese odpovědnost za kompatibilitu Softwarového produktu s hardwarovým a softwarovým vybavením Zákazníka v případě, že si Zákazník neobjednal kompletní balíček Produktů nabízených Společností nebo nedodržuje pokyny k užívání Produktů stanovené Společností a/nebo příslušným výrobcem Zboží.

12. Trvání smluvního vztahu

 

12.1. Licenční smlouva se uzavírá na dobu určitou.

12.2. Zákazníkovi může být přiznána sleva ve výši stanovené Společností, která bude Zákazníkovi poskytnuta pouze za podmínky, že Zákazník řádně plní veškeré povinnosti vyplývající z Licenční smlouvy a Softwarový produkt užívá minimálně po dobu, která byla smluvními stranami sjednána. Za sjednanou dobu je považována doba od prvního dne měsíce následujícího po aktivaci licence k Softwarovému produktu Zákazníkem do posledního dne kalendářního měsíce určeného v závislosti na době, na níž byla licence k Softwarovému produktu Zákazníkem objednána. V období od první aktivace licence k Softwarovému produktu Zákazníkem do posledního dne daného kalendářního měsíce poskytuje Společnost Zákazníkovi licenci k Softwarovému produktu zdarma.

12.3. V případě, že Zákazník nedodrží podmínky stanovené Společností pro poskytnutí slevy a/nebo smluvní vztah vzniklý na základě Licenční smlouvy skončí před sjednanou dobou z jakéhokoliv důvodu, vyjma odstoupení od Licenční smlouvy Zákazníkem ze sjednaných důvodů, zašle Společnost Zákazníkovi dodatečné vyúčtování ceny, v němž bude Zákazníkovi doúčtován rozdíl mezi cenou v plné výši, jak byla uvedena v objednávce bez zohlednění slevy a cenou po slevě, která byla Zákazníkem uhrazena, a to za poměrnou část sjednané doby od prvního dne této sjednané doby do dne zániku Licenční smlouvy. Tento rozdíl v ceně je Zákazník povinen Společnosti uhradit do data uvedeného na příslušném vyúčtování.

12.4. Licenční smlouva zaniká: 

 1. uplynutím doby, na kterou byla Licenční smlouva na dobu určitou sjednána, v případě, že Zákazník nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané doby písemně oznámí Společnosti, že nemá zájem na prodloužení této Licenční smlouvy. Jestliže Zákazník oznámení dle předchozí věty vůči Společnosti neučiní, prodlužuje se Licenční smlouva vždy o stejnou dobu, na níž byla původní Licenční smlouva uzavřena (tj. vždy o původně sjednanou dobu). Ostatní podmínky dosavadní Licenční smlouvy v tomto případě zůstávají zachovány. 
 2. odstoupením od Licenční smlouvy z důvodů uvedených v čl. 12.5 těchto OP a 12.6 pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak.

12.5. Zákazník je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže je Softwarový produkt nefunkční z důvodů zaviněných výhradně Společností po dobu delší než 30 dnů.

12.6. Společnost může odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže: 

 1. je Zákazník v prodlení s úhradou poplatku za licenci k užívání Softwarového produktu Společnosti po dobu delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn; 
 2. Zákazník při uzavření Licenční smlouvy uvedl nepravdivé údaje; 
 3. Zákazník neposkytl Společnosti součinnost nutnou pro řádné plnění Licenční smlouvy; 
 4. Softwarový produkt užívá jiná osoba, ačkoliv si Zákazník k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas Společnosti; 
 5. Zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu Softwarového produktu; 
 6. Zákazník jinak závazně porušuje Licenční smlouvu nebo tyto OP; 
 7. Zákazník vstoupil do likvidace, bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena nucená správa nebo u něj byl zahájen výkon rozhodnutí anebo exekuce prodejem závodu.

12.7. Odstoupení od Licenční smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc), tzn. že Smluvní strany si nebudou vracet plnění poskytnutá před odstoupením od Licenční smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že odstoupení od Licenční smlouvy zejména nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit Společnosti cenu za poskytnutou licenci k Softwarovému produktu (respektive cenu za její poměrnou část za období do dne předčasného ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením, přičemž Zákazník v případě odstoupení od Licenční smlouvy vyjma odstoupení Zákazníkem z důvodu dle čl. 12.5 těchto OP nemá právo na poskytnutí slevy, která by Zákazníkovi příslušela, pokud by Smlouva trvala minimálně po dobu sjednanou Smluvními stranami), včetně případných úroků z prodlení.

13. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení OP.

13.2. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

13.3. Veškeré informace týkající se Softwarových produktů, OP či Ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti nebo jejích partnerů (aktuální seznam kontaktních míst je vždy uveden na webových stránkách Společnosti), na webových stránkách Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že OP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Licenční smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit OP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky

obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

13.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění OP informován na webových stránkách www.dotykacka.cz, prostřednictvím zákaznického účtu Zákazníka dostupného na webovém rozhraní Společnosti a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Licenční smlouvy uvedl, a to nejméně 30 dnů před účinností této změny či doplnění OP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Zákazník má právo změnu či doplnění OP odmítnout a Licenční smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných OP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných OP, platí, že s obsahem změněných či doplněných OP vyslovil souhlas.

13.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny OP provedené ve prospěch Zákazníka, je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 13.5 těchto OP i ve lhůtě kratší, než která je uvedena v předmětném článku, a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Licenční smlouvy podle čl. 13.5 těchto OP.

13.7. Práva a povinnosti Smluvních stran těmito OP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

13.9. Smluvní strany v souladu s § 89a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s Licenční smlouvou, bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

13.10. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k použití veškerých záznamů, nahrávek, kopií písemností nebo komunikace Smluvních stran jako důkazního prostředku v případném sporu mezi Společností a Zákazníkem, a to za podmínky, že byly tyto pořízeny v souladu s Licenční smlouvou a OP.

13.11. Uzavřením Licenční smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Společnosti, který může být dále využit v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Zákazník užívá pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o Zákazníkovi a typ využívaných služeb, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech bezplatně. Souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti.

13.12. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklé z Licenční smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

13.13. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Licenční smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena, či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Licenční smlouvy.13.14. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá z Licenční smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

13.15. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

13.16. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Licenční smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Licenční smlouvu neuplatní ustanovení § 1793, § 1796, § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

13.17. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

13.18. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouva jako celek může být Společností postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

13.19. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající z Licenční smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

13.20. Těmito OP nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází, ani sankce stanovené těmito právními předpisy za jejich nelegální užívání.